Všeobecné obchodní podmínky

Nabízené zboží je nové,nepoužité,pokud u zboží není uvedeno jinak.

Ceny:

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH

Dodací lhůta:

Veškeré zboží,které zde nabízíme je skladem,je tedy dostupné ihned,pokud není uvedeno jinak.Pokud by zboží nebylo skladem,budeme Vás ihned informovat stím,že se můžete rozhodnout buď pro setrvání zajištění výrobku a nebo zrušení objednávky.

Způsob úhrady:

po zakoupení možno zaplatit předem na účet a nebo při převzetí zboží od doručovatele ČP.

Poštovné:

Veškeré zboží zasíláme Českou poštou,nebo je možný osobní odběr po domluvě.

Reklamace a záruka:

Reklamace budou vyřízené v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu.

Reklamaci lze uplatnit poštou nebo i osobně.Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců,pokud není uvedeno jinak.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a)vady vzniklé běžným používáním v rozporu s návodem k manipulaci

b)nesprávným použitím výrobků v rozporu s návodem k manipulaci

c)nesprávným skladováním

d)užíváním výrobkuk jinému účelu,než ke kterému je určen

 

Odstoupení od kupní smlouvy:

V souladu se zákonem č.367/2000 má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Rozhodnete li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží te níže uvedené podmínky,bude Vám vrácena kupní cena.

Odstoupení od smlouvy musí být vždy písemné.

Zboží musí být vráceno nepoškozené,v originálním obalu.

Pokud tomu tak nebude,jsme oprávnění vrácenou částku ponížit o vzniklé snížení hodnoty zboží.

například:zboží je poničené,nekompletní,ušpiněné atd.)

Zboží je nutno zaslat bez dobírky.při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme částku na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém převzetí zboží.

 
Obchodní podmínky
 

Část I.
Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Pokud si kupující zboží nepřevezme,zavazuje se tím,že prodávajicímu uhradí náklady spojené stím.
Na vrub zákazníka jde při odstoupení od smlouvy rovněž úhrada nákladů na dopravu.


Jestliže zákazník obal a výplń nedodá kompletní ,musíme shánět speciální obal jen pro daný výrobek,což může přijít i na několik set korun,které se zákazníkovi započtou.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží  do 14 dnů Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

Podle zákona má prodávající povinnost vrátit částku za nejlevnější nabízený způsob dodání ,které si u zákazníka může naúčtovat.Pokud si tedy např.expres doručení,zpátky s částkou za zboží by Vám mělo přijít nejnižší poštovné kterých na svých stránkách prodávajíci nabízí.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit.

 


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se
vyskytnou v záruční době)
- Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému
nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným,smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné
odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez
zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada
pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v
plné výši.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám
způsobil.
U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí
prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má
kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
- Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v
reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení
smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět,
že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou),
má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady)
nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží
nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
Reklamační postup je uveden níže ve druhé – vlastní části podmínek prodeje.

Reklamaci lze řešit několika způsoby,vždy záleží na domluvě.

1.Lze telefonicky informovat o poškození věci,náhradního dílu a spolu s prodávajícím dojít k dohodě.Při této volbě telefonem se reklamace zatím neřeší.pouze informuje kupující prodávajicího a ti se dohodnou.

2.Meilem zaslat foto poškození,kopii dokladu od koupě,Vaši adresu a tel.číslo.Tady je nutné si vždy ověřit,že nám email došel. Tak samo i pokud email dojde ihned Vás budeme informovat,že email bereme na vědomí.

3.Poškozenou věc nebo části dle dohody zaslat nejlevnějším možným způsobem  na naši adresu Šárka Hajdová Heřmanice 45 Odry  742 35

4.Reklamace a záruka:
Reklamaci lze uplatnit poštou nebo i osobně. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním v rozporu s návodem k manipulaci
b) nesprávným použitím výrobků v rozporu s návodem k obsluze
c) nesprávným skladováním
d) užíváním výrobků k jinému účelu, než ke kterému je určen
e) náklady na zaslané zboží hradí kupující

Záruka je na dva roky,tak musí věc dva roky vydržet !Častý omyl! Záruční doba je totiž pouze lhůta,během které nese prodejce odpovědnost za vady prodávaného zboží nebo služby.Není možné ji zaměňovat s životností výrobku,která se projevuje opotřebením v důsledku běžného užívání.

Reklamační řád - záruka

Reklamační řád - záruka

 

Všeobecné ustanovení

Ke každému zakoupenému zboží je přikládána faktura (nebo Prodejka - daňový doklad), která slouží zároveň jako dodací a záruční list. Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i tímto reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující má zároveň možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky. Na tento fakt je náležitě před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn.

Záruka počíná běžet dnem převzetí zboží. Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u společnosi Šárka Hajdová Heřmanice 45 Odry  74235

 

Záruční podmínky

 1. Na veškeré zboží poskytujeme záruku v souladu s platnou právní úpravou dle Občanského zákoníku 89/2012 Sb.
  Kupující je oprávněn u prodávajícího uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Pokud je na obalu zboží, návodu, záručním listu nebo v reklamě uvedená doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Pokud je tato doba různá, platí vždy ta delší. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu - spotřebiteli; v případě zaslání zboží ode dne převzetí zboží kupujícím od dopravce. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny;
 2. Pokud zákazník zjistí vadu na dodaném zboží nebo jeho neúplnost (případně nesprávný typ, barvu, počet kusů,...) ještě před jeho použitím, musí tuto skutečnost sdělit co možná nejdříve pracovníkům internetového obchodu  nejpozději však do 3 pracovních dnů od data převzetí zboží.
 3. Kupující má právo prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučujeme zkontrolovat stav zboží v obalu a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu dopravy nese dopravce. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek (dle dohody mezi prodávajícím a kupujícím). Podepsání přepravního listu bez výhrad kupujícím kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo zboží nepoškozené vinou dopravy. U přepravy poštou je nutné nahlásit poškození zásilky do 24 hodin od doručení. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci bez výhrad.
 4. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 5. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady.
 6. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiná společnost určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.
 7. V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží doporučujeme používat originální obaly nebo klást velký důraz na balení zboží (dopravci většinou zacházejí s balíky nešetrně, skladují je na sebe nebo s lehčími i hází). Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilku proto doporučujeme pojistit minimálně na cenu zboží.
 8. Zboží k reklamaci doporučuji posílat pouze Českou poštou a to z důvodu,že mi veškeré zboží zasíláme Českou poštou a sní máme sjednané obchodní podmínky.Pokud zboží k reklamaci budete posílat přes jiného přepravce je potřeba řádně předem dát na vědomí prodejci,protože ostatní přepravní společností nejezdí v pravidelný čas a zásilka nemusí být přebrána.Potřeba posílat ze své adresy doručení z důvodu zpětného odeslání na tuto adresu.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.